Erklæring frå Randesund Planteskole

RandesundSogn Jord- og Hagebruksskule er avgjørende viktig som nasjonalt lærested for bærekraftig jordbruk

Med håp om å tilføre nye argumenter for at skoleeier og stat skal tilføre nødvendige midler til fortsatt drift ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, gir vi følgende uttalelse:

De siste 25 årene har vi her i vår bedrift ikke benyttet kjemiske innsatsmidler. I Randesund Planteskole feirer vi i år vårt hundrede år på gården og i bransjen, og det er i dag femte generasjon som driver virksomheten. Vi liker å si at vi driver med biologi mens resten av landbruket driver med kjemi. Det er litt satt på spissen, men rent plantefysiologisk er det nærmere sannheten enn de fleste aner. I naturen er det ingen som gjødsler eller sprøyter. Og der er heller ingen sykdommer. Slik er det hos oss også. Vi gjødsler ikke, vi sprøyter ikke, og vi har ingen sykdommer på noen av plantene våre. Verken grønnsaker, stauder eller lignoser lider av noe.

Som tidligere elev ved Statens gartnerskole Dømmesmoen, og med lang fartstid innen det konvensjonelle land- og hagebruk, har jeg også gode kunnskaper innen konvensjonelt, kjemisk basert land/hagebruk. Det slående er at jeg i dag ikke har bruk for noe av det bransjefaglige jeg i min tid lærte på gartnerskolen, med unntak av plantekunnskapen. Faktisk lærer de fleste gartnerelever i dag omtrent det samme som vi gjorde i 1980.

I de siste årene har vi i vår bedrift brukt mye tid på avlæring av nyutdannede gartnere som er kommet fra gartnerskolene rundt omkring i landet. Ikke bare er fagpensum mer eller mindre bortkastet i forhold til naturlig dyrkning, men også de overteknologiserte metodene er ubrukelige. Utdanningen i dette er drevet av helt andre hensyn enn de rent plantefaglige.

For vår bedrift, og forhåpentlig mange flere i en bærekraftig fremtid, er det helt avgjørende viktig at nye gartnere utdannes med biologi som basisfag i utdannelsen. Grunnleggende forståelse av naturlige, biologiske prosesser i jord og planter er helt essensielt for å kunne ta riktige driftsbeslutninger i en bærekraftig produksjon. Yaras gjødslingstabell er totalt irrelevant. Det vil i fremtiden, etter min mening, også se svært dårlig ut for den konvensjonelle læreretningen, dersom dette eneste alternative utdanningstilbudet skulle raderes bort.

Man vil fra Statens side også miste mye integritet ved et slikt bortfall av alternativ utdanning. Muligheten til å gå med faglig styrke inn i en nødvendig fremtidig omlegging til bærekraftig drift, vil bli dramatisk redusert.  Målet om økt omlegging til økologisk landbruk vil også bli vanskelig å nå, dersom næringen i fremtiden ikke kan rekruttere fagfolk med solid teoretisk og praktisk kunnskap fra en annen læreplan enn dagens konvensjonelle. Det vil i så måte være helt nødvendig at staten er sitt ansvar bevisst og sørger for tilstrekkelige midler til at skoleeier kan opprettholde dette lærestedet.

Randesund Planteskole har gjennom Norges Forskningsråd fått godkjent et forsknings- og utviklingsprosjekt som innebærer å utvikle et nytt helhetlig produksjonssystem for å fremskaffe helhetlig bærekraftige hagebruksplanter. Innovasjon Norge følger opp med sitt bidrag om kort tid.

Vi vil gjennom dette prosjektet blant annet se på en sertifiseringsordning til bruk av hagesentre som ser potensialet i naturlig dyrkede planter, som yter hos forbruker, i stedet for å kreve. For oss vil det derfor være naturlig å ha SJH som samarbeidspartner fremover.

Det vil også være helt avgjørende, for den delen av hagebruksnæringen som av miljø- og plantefaglige grunner velger bort kjemi og gift, at minst ett lærested i naturlig produksjon fortsatt finnes her i landet.

Jeg er imponert over engasjement og innsats fra flere hold i skolens streben for å finansiere videre drift og utbygging. Det er likevel slik at den økologiske retningen er i startgropen, og det er lite penger til overs blant dem som på idealistisk grunnlag driver økologisk.

Det er derfor både nødvendig og naturlig at staten og fylkeskommunen er sitt store ansvar bevisst og går inn med en større andel her. Fortsatt drift ved Sogn Jord- og Hagebruksskule er avgjørende viktig for å dekke det store behovet for oppbygging av undervisning i fagkunnskap for en mer miljørettet bærekraftig fremtid.

 

Med Vennlig Hilsen                                                     Randesund 1.desember 2014

Morten Kr. Bragdø

Randesund Planteskole